O-we-o-o
Six to go
O-we-o-o
Nothing New
O-we-o-o
Don't believe it's true
O-we-o-o
On a Sunday
O-we-o-o
Because of thunder
O-we-o-o
Hear the sound
O-we-o-o
Right the wrong

O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o
Set a date
O-we-o-o
Try a little bit
O-we-o-o
Make a family
O-we-o-o
Set fathers free
O-we-o-o
Hear the sound
O-we-o-o
Right the wrong

O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o
O-we-o-o